สปส.ขยายเวลายื่นแบบส่งเงินสมทบผ่านe-Paymentต่ออีก1ปีเริ่ม 7 พ.ค.61

23 January 2018


สปส.เผยบอร์ดประกันสังคม เห็นชอบการขยายกำหนดเวลาการ ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้นายจ้าง โดยผู้ประกันตนได้ประโยชน์จากการ ขอรับสิทธิได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน เผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลา การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยการดำเนินการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของนายจ้าง

สามารถนำข้อมูลการส่งเงินสมทบ มาใช้ประโยชน์ในการเบิกสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการลด งด การใช้จ่ายเงินสดหรือเช็ค สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการทำงานภาครัฐ “Zero Corruption” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งการทำงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงต้องปฏิรูประบบให้บริการที่เป็นเลิศ ลดความเหลื่อมล้ำ อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงาน ประกันสังคม นายจ้าง เงินสมทบ