กรมชลฯลุยแผนจัดรูปที่ดินตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตร 1.6 แสนล.

10 January 2018


กรมชลประทานเดินหน้าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน 20 ปี ตั้งเป้าลดต้นทุน ลดการใช้น้ำ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ภาคเกษตรกรรมกว่า 1.6 แสนล้านบาท พร้อมทุ่มงบกว่า 1.2พันล้านบาทเร่ง 4 แผนงานหลักในปี 2561

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560-2579 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และยุทธศาสตร์กองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้มีระบบชลประทานในแปลงเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าภายใน 20 ปี จะจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้ได้ 12.376 ล้านไร่ และจัดรูปที่ดินอีก 2.085 ล้านไร่ สามารถประหยัดน้ำได้ 20,361 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดต้นทุนการผลิตรวม 17,781 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 4,124 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเพิ่มรายได้รวม 160,139 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อปีประมาณ 37,141 บาทต่อครัวเรือน

สำหรับปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้วางแผนดำเนินงานไว้ 4 แผนงานหลักคือ 1.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จัดระบบกระจายน้ำให้ได้ 1,500 ไร่ 2.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1,300 ไร่3.แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยจะดำเนินโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ และโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อจัดทำระบบกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่ 18,439 ไร่ และ 4.แผนงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ.2561 ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะจัดรูปที่ดิน 6,400 ไร่ และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 109,900 ไร่ โดยใช้งบประมาณดำเนินงานทั้ง 4 แผนงานดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,222 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร จำนวน 79 โครงการ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการถึง 2,370 คน และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวจาก 721 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 759 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 4,510 บาทต่อไร่เหลือ 3,939 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 566 บาทต่อไร่ เป็น 1,406 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงงานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ โดยได้ดำเนินการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด 1,951 แปลง เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 134 แปลง และยังได้จัดรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรอินทรีย์อีก 1 แปลง

“สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มุ่งที่จะพัฒนาระบบชลประทานในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ รักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการพัฒนาระบบชลประทานในแปลงกรรมให้มีความยั่งยืน บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแปลงเกษตรกรรม” รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวกรมชลประทาน แผนแม่บท ลดต้นทุน เกษตรกรรม จัดรูปที่ดิน