ปตท.เปิดแผนลงทุน 5 ปี ทุ่มงบลงทุน 3.41 แสนล้าน

22 December 2017


บอร์ดปตท.อนุัมติแผนลงุทน 5 ปี (ปี 2561-2655) วงเงิน 3.41 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและธุรกิจน้ำมัน พร้อมเตรียมงบลงทุนในอนาคต 2.45 แสนล้านบาท สำหรับลงทุนธุรกิจใหม่ในอีก 5-10 ปีหน้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งว่า คณะกรรมการปตท.มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2560 อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) ของปตท. วงเงินรวม 341,962 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและธุรกิจน้ำมัน อาทิ ระบบท่อส่งก๊าซธรมชาติ การขยายขีดความสามรถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) พัฒนาสถานีบริการและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการรองรับการดำเนินงานในระยะยาว

นอกจากนี้ปตท.ยังได้เตรียมงบลงทุนในอนาคตจำนวน 245,202 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะเป็น new-s-curve ของปตท.ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้


ปตท. ลงทุน น้ำมัน PTT ปิโตรเลียม