เกษตรฯโชว์กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย

1 December 2017


น.สพ.สรวิศ ธานีโต โฆษกและผู้ตรวจราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products project) ร่วมกับ นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Mr.Sridhar Dharmapuri ผู้แทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากฟาร์ม (primary production) การฆ่าและการตัดแต่ง การขนส่ง (transportation) การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (processing) จนถึงการจำหน่ายไปยังผู้บริโภค (distribution) โดยลดช่องว่างการทับซ้อนในการทำงานระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข"จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานกลาง เป็นแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และข้อควรปฏิบัติสำหรับการผลิต จำหน่าย และการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ (All food chain) ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) "โดยได้มีการทำแบบประเมินเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ และสามารถใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังแหล่งผลิตที่มาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ได้มีการไปใช้ใน 2 จังหวัดนำร่อง คือเชียงใหม่และสระบุรี พบว่าสามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้จริง
ทั้งนี้ FAO ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศนำร่องในการศึกษาระบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของสถาบันหลักด้านความปลอดภัยอาหารเพื่อเป็นแบบอย่างในภูมิภาคอาเซียน โดยคู่มือฉบับนี้จะมีการจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เป็นตัวอย่าง (Model) ในประเทศกลุ่มเอเซียต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ FAO ฟาร์ม แปรรูปผลิตภัณฑ์