นายกฯสั่งจัดลำดับโครงการภาคใต้จากโครงข่ายคมนาคมถึงแก้ปัญหายาง-ปาล์มน้ำมัน

28 November 2017


นายกฯ สั่งจัดลำดับโครงการภาคใต้ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เร่งรัดแก้ปัญหายาง-ปาล์มน้ำมัน

รายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร (28พ.ย.60)เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ได้รายงานสรุปผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดนเมื่อวันที่ 27 พ.ย.60ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาจัดอันดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอในที่ประชุม

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงโครงข่ายระบบราง ทั้งรถไฟทางคู่และเส้นทางรถไฟสายใหม่ โดยให้คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาค การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและความคุ้มค่าของการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง Monorail อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ได้ศึกษาออกแบบไว้แล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นรายงานการวิเคราพห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยจะเสนอให้ครม.พิจารณาผลการเลือกเอกชนร่วมลงทุน จึงให้บรรจุโครงการไว้ในปีงบประมาณ2562

ทั้งให้กระทรวงคมนาคมจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาท่าเรือครุยส์สมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ฝั่งอ่าวไทย) และท่าเรือครุยส์ จ.กระบี่ (ฝั่งอันดามัน), ขุดขยายร่องน้ำท่าเรือน้ำลึก จ.ระนอง ให้มีความลึก 18 เมตรและท่าเรือนาเกลือ จ.ตรัง ให้มีความลึก 8 เมตร กว้าง 100 เมตร และ พัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 ให้ได้ตามมาตรฐาน

โดยให้ร่วมกับกระทรวงการคลังและมหาดไทย พิจารณาการขออนุมัติสัมปทานของภาคเอกชนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 โดยให้คำนึงถึงการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต และพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแยกท่าเทียบเรือขึ้น-ลงสำหรับนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า และพิจารณาความเหมาะสมความคุ้มค่าของการจัดงาน"ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์" ก่อนขอรับสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ให้สภาพัฒน์ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สภาความมั่นคงแห่งชาติ เร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส ตามขั้นตอนต่อไป ขณะที่การปรับปรุงสนามบินเชื่อมโยงโครงข่ายทางบกและทางราง ให้ทางกระทรวงคมนาคมพิจารณารายละเอียดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในอนาคต

ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางถนน ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมควรเป็นไปเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

สภาพัฒน์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการเกษตรในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากำหนดมาตรการเร่งรัดและผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการใช้ยางพาราในประเทศ ขณะที่ปาล์มน้ำมัน ขอให้เร่งรัดประกาศใช้ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มโดยเร่งด่วน

ด้านแรงงานประมง ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาเกษตรกรแห่งชาติไปพิจารณาจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่แรงงานสำหรับเรือประมงไทยตามที่เสนอสภาพัฒน์ ระบบราง ต่างประเทศ ท่าเรือ ภาคใต้ คมนาคม