เมืองอัจฉริยะผ่านการพิจารณา 6 แห่ง

20 November 2017


กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผนึกมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะ 6 แห่งผ่านการพิจารณา

นายทวารัฐ สูตะบุตรนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีสถาบันอาคารเขียวไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อกระตุ้นและให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในการออกแบบและพัฒนาเมือง หรือโครงการในลักษณะชุมชนเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ

โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณามี 6 โครงการดังนี้ โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นิด้า โครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด โครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ โครงการต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้ในประเทศของเราต่อไป


นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ “Smart City” จะช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเชิง สร้างสรรค์ ตลอดจนจะเป็นการบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต


พลังงาน เมืองอัจฉริยะ