ขยายเวลาอปท.ก่อหนี้ผูกพันและสร้าง3โครงการชลประทานขนาดใหญ่

14 November 2017


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (14 พ.ย.60 )ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งติดภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่า ครม.อนุมัติการขอขยายเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่จำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1.โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดปัญหาปรับแผนทำงานใหม่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป และจัดหาที่ดินล่าช้า รวมถึงแก้ไขแบบแผนระดับส่งน้ำ มีกรอบวงเงินโครงการ 10,500 ล้านบาท จากระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 9 ปี(พ.ศ.2553-2561) ขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี

2.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรอบวงเงิน 4,800 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างต้องออกพ.ร.ฏ.เพิกถอนอุทยานฯ ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และ3.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินเดิม 15,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดปัญหาในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาบางส่วนซึ่งใช้ระยะเวลานาน จึงให้ขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของ อปท. 2 มาตรการ คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและอปท. โดยมีกรอบวงเงิน19,795 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณที่รัฐจ่ายสมทบในวงเงินไม่เกิน 9,897 ล้านบาท และเงินสมทบของ อปท.ในสัดส่วน 1 ต่อ 1

อย่างไรก็ดี อปท.จะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 และได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายตามงวดงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทราบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เสนอขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการการเพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวม 517 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 511 โครงการ วงเงินรวม 397.81 ล้านบาท แต่เนื่องจากได้รับแจ้งการจัดสรรเงินเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 จึงไม่สามามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายนปี 2560 จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเป็นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว 2 ครั้ง อปท.ได้รับการจัดสรรงบกลางรวม 3,223 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,802.56 ล้านบาทอปท. ชลประทาน ก่อหนี้ผูกพัน