เปิดแล้ว ตลาดกลางออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตร

3 November 2017


กรมการค้าภายใน เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรให้รายย่อย ปั้นตลาดกลางทั่วประเทศสู่มาตรฐาน พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ตลาดกลางออนไลน์ เชื่อมโยงเกษตรกรพบผู้บริโภคโดยตรง ก่อนยิงตรงกระจายสู่ภูมิภาคอาเซียน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในอดีตเกษตรกรมักถูกเอาเปรียบ ถูกกดราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง ขาดโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาด กรมฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบเว็บไซต์ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาจำหน่ายได้ ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนั้นยังถือเป็นการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกรให้สามารถทำการค้าได้อย่างชาญฉลาด และเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านอีคอมเมิร์ส“ตลาดกลางออนไลน์จะช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าของตนเอง ได้มากกว่าการซื้อขายในรูปแบบเดิมที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาได้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนกับอดีต นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการพร้อมหารือและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เอกชนที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆ ขั้นตอนผ่านระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นกลไกพัฒนาการค้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ทั้งนี้ตลาดกลางออนไลน์ ยังช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิต ได้ราคาที่เป็นธรรม ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการตลาดกลาง ผู้ค้า ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก ก็ได้รับความสะดวกในการจัดหาสินค้าคุณภาพ มีแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น

ปัจจุบันตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน มีทั้งสิ้น 80 แห่ง ใน 38 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 56 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 19 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง กระจายอยู่ใน ภาคเหนือ 10 จังหวัด 32 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 27 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 16 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 11 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง ภาคกลาง 16 จังหวัด 29 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 16 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 7 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง ภาคใต้ 1 จังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 1 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 2 แห่ง ซึ่งเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้ว

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพได้ทั่วทุกภาคของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.thกรมการค้าภายใน สินค้าเกษตร ตลาดออนไลน์