ร้อยเอ็ดเร่งพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร รับสมัครเอสเอ็มอีร่วมโครงการ

23 October 2017


นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยานางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า ตามที่สถาบันอาหารได้รับมอบหมายจากจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการโครงการ “พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร” นั้น ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน เอสเอ็มอี และโรงสีข้าว  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกร หรือผู้ประกอบการโรงงาน หรือวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจแปรรูปสินค้าจากข้าว และกลุ่มที่ 3  คือ หน่วยงานภาครัฐ  หรือเอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สถาบันอาหาร โทร. 0 2422 8688 ต่อ 2106, 2109, 2111, 2102  หรือ อีเมล [email protected][email protected]

โครงการ “พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำ  เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  โรงสีข้าว  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแปรรูปข้าว ให้พัฒนาข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย และมาตรฐานการผลิตระดับสากลอย่างครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการค้าในปัจจุบัน  ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูปเกิดใหม่ 10 แบรนด์ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และเวชสำอาง  ภายใน 6 เดือน คาดมีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200 ราย  เป็นการยกระดับคุณภาพและมูลค่าของข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้น ช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้อีกทางหนึ่ง


 


สถาบันอาหาร เอสเอ็มอี ข้าวหอมมะลิ ร้อยเอ็ด