ตลาดหลักทรัพย์ฯรับ EIC-W4 เคาะซื้อขาย 19 ต.ค.

18 October 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W4 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ต.ค.60

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC) จำนวน 1,097,498,959 หน่วย ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W4 เข้าซื้อขายในตลาดวันที่ 19 ต.ค.2560

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.15 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 ต.ค.2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 20 ก.ย.2561


ตลาดหลักทรัพย์ฯ อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ EIC-W4