ร้อง “ประยุทธ์”ขอคืนสิทธิ์เพิ่มวันทำประมง

12 October 2017


นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สปท.279/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ขอให้พิจารณาทบทวนคืนสิทธิ์วันทำการประมงของเรือประมงที่เรือมีใบอนุญาตเหลืออยู่จำนวน 10,600 ลำ จากเรือทั้งหมด ที่มาขอใบอนุญาตทำการประมงในปี 2559/2560 จำนวน 12,000 ลำ มีการคำนวนปริมาณสัตว์น้ำตามค่า MSY ของปีการประมงทำให้วันประมงลดเหลือเพียง 220 วัน

จึงทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ที่ประกอบอาชีพได้เพียงปีละ 7 เดือนเศษ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนของชาวประมงที่ต้องจ่ายค่าแรงงานตลอดทั้งปี เพราะถ้าไม่จ่ายก็จะไม่มีแรงงานออกเรือประมง จึงขอความเห็นใจได้โปรดพิจารณาคืนสิทธิ์เพิ่มวันทำการประมงจากเหตุผล 3 ประการ ประกอบด้วย“1.เรือประมงที่ถูกนำมาคำนวณค่า MSY ในปี 2559-2560 เป็นเรือที่ไม่มีอยู่จริงจำนวน 1,400 ลำ 2.มีเรือประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงแล้ว แต่ไม่ได้ออกทำการประมง จำนวนเกือบ 1 พันลำ ด้วยสาเหตุการขาดแคลนแรงงาน การไม่มีทุนซ่อมแซมเรือประมง เป็นต้น และ 3.ในส่วนของกรมประมงยังได้มีการกันจำนวนสัตว์น้ำเอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการอีกอย่างน้อย 10% (ประมาณ 350,000 ตัน) ของค่า MSY ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ”

นายมงคล กล่าวว่า เรือประมงทั้งประเทศคาดว่าจะมีวันทำการประมงแค่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นก็จะหมดวันทำการประมง และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 เรือประมงทั้งประเทศคงต้องจอดกันทั้งหมดอย่างแน่นอนเนื่องจากวันทำการประมงของเรือประมงคงหมดกันเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจจะกระทบถึงธุรกิจตลาดปลาทั้งประเทศอาจจะต้องปิด อุตสาหกรรมต่อเนื่องอาจไม่มีวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปคงจะเกิดการขาดแคลนอาหารทะเลในการบริโภคในวงกว้างจะส่งผลทำให้วัตถุดิบในช่วงนั้นราคาแพงขึ้น สุดท้ายจะเดือดร้อนกับผู้บริโภคสัตว์น้ำ ต้นทุน การประมง