บลจ.ยูโอบี ชูกองแรกลงทุน 'หลายสินทรัพย์' กลุ่มตลาดเกิดใหม่

4 October 2017


บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุน "อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต อินคัมฟันด์" กองแรกในไทย ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐนางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ (UEMIF) เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 5-12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นกองทุนแรกในไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย (Multi Asset) ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่โดดเด่น และเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเติบโต

กองทุน UEMIF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ซึ่งบริหารจัดการโดย AllianceBernstein กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อลดความผันผวนพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

"เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อทิศทางการเติบโตและการลงทุนใน Emerging Markets ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่น่าสนใจ แต่บลจ.ยูโอบี เชื่อว่าไม่มีสินทรัพย์ประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนได้ดีตลอดทุกช่วงเวลา กองทุน UEMIF จึงสามารถลงทุนครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสกุลเงินต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการปรับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนและกระแสเงินสดรับอย่างสม่ำเสมอ”นางสาวรัชดา กล่าว

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของ IMF ในปี 5 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.8 เทียบกับเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.6 ด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตดีขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2016 อีกทั้งภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำจากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ จะสนับสนุนให้กระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ของ Emerging Markets อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันระดับราคาของหุ้น ตราสารหนี้ ยังอยู่ในระดับที่ต่ำและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าการลงทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) ดังนั้นการลงทุนครอบคลุมในสินทรัพย์หลากหลายประเภทในกลุ่ม Emerging Markets ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และสกุลเงินจะเป็นการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ณ มิถุนายน 2560 มีการให้น้ำหนักการลงทุนไปยังหุ้นประมาณ 72% ของพอร์ตการลงทุน และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถบริหารผลตอบแทนย้อนหลังต่อปีที่ 5.59% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI Emerging Markets Index ที่ 5.30% และกองทุนหลักยังได้รับการจัดอันดับที่ระดับสูงสุด ‘Morningstar Rating Overall 5 Stars’ จาก Morningstar อีกด้วย (ณ สิงหาคม 2560)

AllianceBernstein เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีประสบการณ์การบริหารหุ้นและตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่มากกว่า 25 ปี มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในส่วนของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ EM strategies มากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (990,000 ล้านบาท) มีทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การบริหารกองทุนในอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย 28 ปี

สำหรับกองทุน UEMIF แบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ได้แก่ 1.หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UEMIF-A) มีนโยบายพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง และ 2.หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UEMIF-N) ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


บลจ.ยูโอบี กองทุน ตลาดเกิดใหม่