พาณิชย์ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์เริ่มปรับตัวสร้างเกราะป้องกันตัวเองมากขึ้น

22 September 2017


พาณิชย์ ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์เริ่มปรับตัวสร้างเกราะป้องกันตัวเองมากขึ้นแนะผู้ประกอบการเร่งสร้างความมั่นใจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าทางออนไลน์เริ่มมีการปรับตัว โดยก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจะมีการมองหาเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่ติดอยู่บนหน้าเว็บไซต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ดังนั้นผู้บริโภคทางออนไลน์หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญต่อเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความมีตัวตนของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง จะส่งผลให้ผู้ค้าทางออนไลน์ตระหนักถึงการแสดงความมีตัวตนที่ชัดเจนก่อนการประกอบธุรกิจด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย DBD Registered ก่อนข้อบังคับฯ มีผลบังคับใช้ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2560) อนุโลมให้นับวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นวันแรกของการอนุมัติใช้เครื่องหมายฯ และอยู่ต่อไปอีก 5 ปีทั้งนี้การปรับลดระยะเวลาการอนุญาตฯดังกล่าว จะเป็นการช่วยยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมทั้ง กระตุ้นให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์มีการแสดงตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถบ่งบอกได้ถึงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ปัจจุบัน มีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Registered จำนวนทั้งสิ้น 27,000 เว็บไซต์ โดยกรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขอรับอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฯ ให้ได้ครบ 60,000 ราย ภายในปี 2561


ผู้บริโภค ออนไลน์ ป้องกัน พาณิชย์ พฤติกรรม