มีผลแล้ว เซ็ตซีโร่ 5เสือ กกต.

13 September 2017


วันนี้ (13 ก.ย. 60) - ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ร.บ.กกต.) ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลมาตรา 70 กำหนดให้ ประธานกกต. และกกต.ซึ่งดำรงตำแหน่งในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ทั้งยังกำหนดให้ภายใน 20 วันนับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ กกต. แต่งตั้งและส่งเชื่อผู้แทนให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.ชุดใหม่จำนวน 7 คนต่อไป

สำหรับกกต.ทีี่ถูกเซ็ตซีโร่ตามกฎหมายใหม่นี้ ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. 2.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 3.นายบุญส่ง น้อยโสภณ 4.นายประวิช รัตนเพียร และ5.นายธีรวัฒน์ ธีรโรจ์วิทย์

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 


กกต. เซตซีโร่