พัทยาเตรียมจับเรือลากร่มทำประกันภัย

13 September 2017


ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยาได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการจัดทำประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์และเเพลากร่มในเขตน่านน้ำทะเลเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการซีวอล์คเกอร์รวมทั้งเรือลากร่ม แต่พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับท่องเที่ยวเองบ้าง บางรายก็โยนความผิดให้เป็นของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะปัดความรับผิดชอบ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องชดใช้ให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นทางเมืองพัทยาจึงได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำประกันดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทางเมืองพัทยาและกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยารับผิดชอบในการติดต่อประสานงานไปยังผู้ประกอบการทุกรายที่ประกอบการธุรกิจซลวอล์เกอร์และเรือลากร่ม ให้รับทราบถึงนโยบายจัดทำประกันภัยทั้งหมด และจะได้เรียกประชุมระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทประกันภัยต่อไป เพื่อให้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา และเพื่อเป็นการส่งเสริมรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในการรองรับช่วงไฮซีซั่นที่จะมาถึงในอีก 2 เดือนนี้ธุรกิจประกันภัย พัทยา เรือลากร่ม