คว้าโอกาส และทำมันให้สำเร็จ

9 September 2017


การทำธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน สิ่งที่ต้องทำให้ตัวเองอยู่รอดได้คือ การมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ แล้วพัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้น “ณัฐนารถ สินธุนาวา”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซีเอ็น คอร์ปจำกัด ก็มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่นกัน

“ณัฐนารถ” เริ่มเข้ารับช่วงต่อกับการบริหารธุรกิจโรงโม่หินของครอบครัว หลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขา Information Management คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขา Executive MBA คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคู่กับการสร้างธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภายใต้บริษัท เชียงใหม่ณัฐพลจำกัด ซึ่งต่อมาได้ร่วมทุนกับอีก 2 พันธมิตรคือ ชาญ หาญพิทักษ์กุล ประธานกรรมการบริหาร และต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ณัฐพล โดยผนึกความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมและการขนส่งเข้าด้วยกัน และร่วมกันพัฒนาธุรกิจจนเปลี่ยนมาเป็น บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด

การจับมือกับพันธมิตร ทำให้องค์กรเติบโตและขยายงานมาได้เรื่อยๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างรูปแบบต่างๆ ทั้งการก่อสร้างประเภทระบบการคมนาคมและขนส่งเช่น ถนนราดยาง ถนนคอนกรีตสำเร็จรูป ทางขับท่าอากาศยาน สะพาน สะพานยกระดับอุโมงค์ทางลอด การก่อสร้างประเภทอาคารที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น อาคารหอประชุมอาคารสถานประกอบการ อาคารสถาบันการศึกษา การก่อสร้างระบบนิเวศที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อ่างเก็บนํ้า ฝายนํ้าล้น ระบบบำบัดนํ้าเสีย คลองชลประทานส่งนํ้า และดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่ายแอสฟัลติกคอนกรีต ในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคเหนือ

จากศักยภาพในการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทมีแผนขยายงาน ออกไปรับงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการเข้ารับงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากเจ้าของโครงการ รับเหมาช่วงจากผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเข้ารับงานโครงการขนาดใหญ่ (Joint Venture)
“ผมมองหาโอกาสรอบด้านอยู่เสมอ เมื่อมองเห็นโอกาสแล้ว ก็วางแผนและลงมือทำตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจให้ได้ ซึ่งเป้าหมายของผมคือมุ่งมั่นที่จะบริหารPCN CORP ให้เติบโต มีศักยภาพในการรับงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการรับงานด้านวิศวกรรมได้ทุกรูปแบบ มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ ส่งมอบงานที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าและต้องเป็นบริษัทที่ลูกค้าคิดถึงก่อนเสมอ”

“ณัฐนารถ” บอกว่า หลักคิดในการทำงานของเขา คือ We are SMART โดย S คือSafety-minded คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก M คือ Maximize Quality Output พัฒนาคุณภาพในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้ A คือ Act Quickly ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า R คือ Right the first time ทำทุกงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อลดการสูญเสีย และสิ้นเปลืองทั้งเวลา และทรัพยากรของบริษัท T คือ Teamwork ทำงานกันเป็นทีม โดยคำนึงถึงภาพรวมเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกัน

ซีอีโอคนนี้ ขอบข่ายงานของเขาออกไปเรื่อยๆ มีการเติมเต็มศักยภาพของการทำงานด้วยการดึงเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยประเภทต่างๆ ในงานก่อสร้าง มาสร้างงานให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งเครื่องจักรกลหนัก โรงซ่อมบำรุง และทีมงานช่าง รวมถึงการพัฒนาการทำงานให้เป็นที่ยอมรับ โดยการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และได้มาตรฐานการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นสองของกรมโยธาธิการผังเมือง กรมชลประทาน ซึ่งบริษัทกำลังเตรียมยกระดับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เป้าหมายที่ซีอีโอคนนี้วางไว้ คือ การเพิ่มศักยภาพการรับงานด้านวิศวกรรมให้ได้ทุกรูปแบบ และต้องสามารถขยายตลาดไปทั้งในและต่างประเทศ แนวความคิดและประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมาทำให้มาตรฐานและการทำงานของ “ณัฐนารถ” ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ เพื่อผลักดันให้ พีซีเอ็น คอร์ป เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,294 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2560


โอกาส พีซีเอ็น คอร์ป สำเร็จ ณัฐนารถ สินธุนาวา