เปิดรับสมัครวันแรก จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

1 September 2017


 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แกสายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภทดังนี้

๑.วันเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ๒.สถานที่รับสมัคร กรุงเทพมหานคร

- สนามเสือป่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

- สำนักงาน ๕๐ เขต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้นๆต่างจังหวัดรับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ แห่งต่างประเทศรับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ๙๓ แห่ง

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ ข้าราชการ ( ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๓.๒ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

๔. หลักฐานการสมัคร

๔.๑  บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย

๔.๒ สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”(ถ้ามี)

๕. ผู้สมัครเดิม

ที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้ ๕.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”

๕.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ( แบ่งสีตามประเภทของงาน )

๕.๓ ปลอกแขน

๖. ผู้สมัครใหม่

ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชิพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จะได้รับสิ่งของพระราชทานดังนี้

๖.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา  “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”

๖.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ( แบ่งสีตามประเภทของงาน )

๖.๓ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

กำหนดวัน /สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน

จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ลงทะเบียน

ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ และ ๑๕๑๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๘

ที่มา : http://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11


จิตอาสา รับสมัคร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9