กรมบังคับคดีประมูลเครื่องบินแอร์บัส6ก.ย.นี้

31 August 2017


กรมบังคับคดี กำหนดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยานของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เริ่มขายนัดแรกในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานครนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เผยว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์ ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ในคดีศาลแพ่ง หมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1,Round-point Maurice Bellonte,Blagnac-FRANCE A310 -222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS –PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำโดยผู้ประสงค์ประมูลสามารถติดต่อเข้าสู้ราคา และขอเข้าชมทรัพย์ได้ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากพื้นที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขหรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

สำหรับผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับอากาศยาน ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นเงินจำนวน 4,266,666.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และรายวันเป็นจำนวน 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนกว่าจะทำการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ซื้อออกจากพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ และใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์ที่เป็นการเฉพาะส่วนผู้ที่เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้รับคืนได้ทันที


ทั้งนี้ ประกาศขายทอดตลาดประเภทอากาศยาน กำหนดไว้จำนวน 6 นัด ได้แก่ นัดที่ 1 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 นัดที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 นัดที่ 3 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นัดที่ 4 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นัดที่ 5 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และนัดที่ 6 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


กรมบังคับคดี เครื่องบิน ประมูล