เยาวชนคืนถิ่นไทยเพื่อดำเนินรอยตามพระยุคลบาท

17 August 2017


โครงการเยาวชนคืนถิ่นไทยเพื่อดำเนินรอยตามพระยุคลบาท ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิคตอเรีย ได้จัดพาคณะเยาวชนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียจำนวน 9 คน พร้อมคณะครูจำนวน 3 คน เดินทางไปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสถานทูตไทยประเทศออสเตรเลีย โดยทางกรมอเมริกันและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานในการนำคณะเยาวชน เข้าชมสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ วิทยุสราญรมย์ รัฐสภา พระที่นั่งอนันตสมาคม และโครงการยังพาคณะเยาวชนเยี่ยมชมหน่วยงาน ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการศึกษา เช่น พิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา จังหวัดอยุธยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำ จังหวัดราชบุรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โครงการหวังว่าคณะเยาวชนชุดนี้ซึ่งเป็นชุดแรกจากรัฐวิคตอเรีย จะได้นำประสบการณ์ ความรู้ไปเผยแพร่ต่อกับชุมชนไทย และเพื่อนๆ ที่โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย ต่อไปในอนาคต