AOT ไตรมาส 3 กำไร 5.39 พันล้าน เติบโต 8%               

15 August 2017


AOT อวดงบไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 5,398 ล้นบาท เติบโต 7.86% กวาดรายได้เพิ่มขึ้น 7.40% ส่วน 9 เดือน กำไร 16,894 ล้านบาท เติบโต 12%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  AOT แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560 กำไรสุทธิ  5,398.18 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 7.86% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 5,004.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิ 16,894.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.18 บาท เพิ่มขึ้น 12.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 15,066.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.05 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงไตรมาส 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 930.97 ล้านบาท หรือ 7.40% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน 438.84 ล้านบาท หรือ 6.16% และรายได้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการบิน 492.13 ล้านบาท หรือ 9.04% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นลดลง 238.87 ล้านบาท หรือ 37.87% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งได้รับชดเชยในไตรมาส 3 ปี 2559 ค่าใช้จ่าวรวมเพิ่มขึ้น 135.54 ล้านบาท หรือ 1.93% สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 155.90 ล้านบาท หรือ 13.14% สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 2,594.60 ลานบาท หรือ 6.79% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 1,079.66 ล้านบาท  หรือ 4.92% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 1,514.94 ล้านบาท หรือ 9.32% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 46.81 ล้านบาท หรือ 3.64% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 310.26 ล้านบาท หรือ 1.51% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างภายนอกและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน สำหรับค่าใช้จายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 487.65 ล้านบาท หรือ 12.94% สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้น


ท่าอากาศยานไทย กำไร AOT