“องอาจ” ฝาก กรธ. ร่างกฏหมายฯ ทำให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม

14 August 2017


14 ส.ค. 2560 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ กรธ. กำลังยกร่างอยู่ขณะนี้ว่า นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องเบอร์ผู้สมัครที่ กรธ. เสนอให้แต่ละเขตเลือกตั้งจับสลากเบอร์ผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเดียวกันอาจมีเบอร์ไม่เหมือนกันทั่วประเทศแล้ว อยากฝากให้ กรธ. ตั้งเป้าหมายในการออกแบบกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ควรอยู่ที่การทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์การทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทาง กรธ. ควรกำหนดแนวทางที่สำคัญในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้

1. การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

2. ควรมีกลไกป้องกันการทุจริตเลือกตั้งทุกรูปแบบ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการซื้อเสียงอย่างชัดเจน

3. สร้างมาตรการป้องกันการใช้อำนาจรัฐผ่านเครือข่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง

4. กำหนดการใช้สื่อดิจิตัลและโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

นายองอาจกล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะกลไกป้องกันการทุจริตและกลไกป้องกันการซื้อเสียง ควรมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อลดการทุจริตและป้องกันการซื้อเสียงให้ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากการทุจริตเลือกตั้งและการซื้อเสียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมือง คือเมื่อทุจริตเลือกตั้งและซื้อเสียงจนชนะเลือกตั้งเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วก็ใช้อำนาจรัฐแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทำการทุจริตรูปแบบต่างๆ จนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมาใช้ในการทุจริตเลือกตั้งและซื้อเสียงเพื่อให้กลับเข้ามามีอำนาจอีก วนเวียนอยู่เช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

การมีกลไกป้องกันทุจริตเลือกตั้งและป้องกันการซื้อเสียงที่เข้มข้นจึงเป็นมาตรการสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสุจริตและเที่ยงธรรมได้


การเลือกตั้ง กรธ. องอาจ คล้ามไพบูลย์ ร่างกฏหมาย