สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 August 2017


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เผยแพร่ พระดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2560 ความว่า

อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ได้เวียนมาบรรจบ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมยินดี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี เป็นหลักชัยของพสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมีนับถึงวันนี้ได้ 85 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงามบริสุทธิ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา บันดาลความเจริญสุขสวัสดีแก่ชาวไทยถ้วนหน้า ทั้งยังแผ่อาณาประโยชน์แห่งมนุษยธรรมไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เป็นสมเด็จพระราชชนนี ผู้พระราชทานพระราชโอรส พระราชธิดา มาปกป้องคุ้มครองทวยราษฎร์

บัดนี้ พระราชปิโยรสของพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ย่อมจักได้พระราชทานอารักขาแก่ข้าแผ่นดินตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนนี ให้เป็นที่อบอุ่นใจของปวงชนชาวไทยสืบไป ณ อุดมมงคลชัย คล้ายวันพระราชสมภพ อาตมภาพขออัญเชิญ พระพุทธสุภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า "มาตา มิตฺตํ สเก ฆเรฯ" แปลความว่า "มารดาเป็นมิตรในเรือนตน" ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงปรองดองร่วมใจกัน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี มีเมตตากรุณาต่อกัน เว้นวางการวิวาทบาดหมางกัน มุ่งบำเพ็ญอภัยทาน หยุดห้ำหั่นประทุษร้ายทำลายกัน มองเพื่อนร่วมชาติประดุจพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เพื่อแม่แห่งชาติ คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนในเรือนหลังใหญ่ที่มีชื่อว่า ไทย มาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัยว่า ลูกไทยของพระองค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติด้วยความสมัครสมานสามัคคี


ถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช พระดำรัส