TMB ไตรมาส2กำไรโต 8.3% NPL เพิ่มเล็กน้อย

17 July 2017


แบงก์ทหารไทย อวดผลงานไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 2.3 พันล้านบาท เติบโต 11.2% จากไตรมาส 1 และเติบโต 8.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มเล็กน้อย รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยพุ่ง 20% สวนหนี้เสียขยับเล็กน้อย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/60 ว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิหลังจากสำรองหนี้อยู่ที่ 2,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากไตรมาส 1/60 และเพิ่มขึ้น 8.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิรอบ 6 เดือนอยู่ที่ 4,426 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ในไตรมาส 2/60 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจำนวน 6,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้าและ 0.4% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ 6 เดือนปี 60 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจำนวน 12,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดี

สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 20.8% จากไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น 39% ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM) อยู่ที่ 3.20% ค่อนข้างคงที่เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามสำหรับรอบ 6 เดือนปี 60 NIM ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13bps มาอยู่ที่ 3.19% จาก 3.06% ในรอบ 6 เดือนปี 59 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนทางการเงินที่ได้รับการบริหารอย่างดี รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินฝากและงบดุลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

เงินให้สินเชื่อยังคงเติบโตจากไตรมาสแรก โดย ณ สิ้นเดือนมิ.ย.60 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ (หักรายได้รอตัดบัญชี) ตามงบการเงินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 616,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% และ 3.9% จาก ณ สิ้นเดือนธ.ค.59

ในไตรมาส 2/60 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 603 ล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือน ธ.ค 59 มาอยู่ที่ 18,208 ล้านบาท ทำให้ NPL ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.53% มาอยู่ที่ 2.56% ธนาคารยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ (Prudence) และตั้งสำรองฯอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 2,282 ล้านบาท ในไตรมาส 2/60 และ4,523 ล้านบาท สำหรับรอบ 6 เดือน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.8% และ 16.7% ตามลำดับ ส่วนอัตราส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio)ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 140% ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 60

ธนาคารยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม พร้อมกับขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังควบคู่ไปกับการพิจารณา Risk-adjusted return ทั้งนี้ การดูแลคุณภาพสินทรัพย์ยังคงเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ โดยธนาคารตั้งเป้าหมายที่จะรักษาอัตราส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในระดับสูงที่ 140-150%

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMBนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB กล่าวว่า ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ สินเชื่อเติบโตได้ 3.9% แม้สินเชื่อธุรกิจ SME ยังหดตัวอยู่ โดยการขยายตัวมาจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการฟื้นตัวสินเชื่อมากขึ้น ด้านเงินฝากขยายตัว 2.4% จากไตรมาสที่แล้ว ทำให้ยอดรวมเงินฝากใน 6 เดือนแรกทรงตัว

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงดำรงสถานะเงินกองทุนในระดับสูง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) ภายใต้เกณฑ์ Basel III ที่อัตรา 16.5% โดยเป็นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ในสัดส่วน 12.3% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 9.75% และ 7.25% ตามลำดับ

“ผลการดำเนินงานของธนาคารยังปรับตัวดีขึ้น จากความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงภายใต้แนวทาง“Need-Based Bank” กับ “Simple & Easy” อีกทั้ง ธนาคารเน้นการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรอบคอบ และรักษาคุณภาพสินทรัพย์และสัดส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพให้อยู่ในระดับแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง”


ธนาคารทหารไทย TMB