IFEC ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 8 ส.ค.-ลุยขายโรงไฟฟ้าพ่วงหนี้มูลค่า 126 ล.

6 July 2017


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ  เตรียมจัดประชุมเจาหนี้ผู้ถือหุ้น 8 ส.ค.นี้ แจงแผนงานธุรกิจ เดินหน้าขายกิจการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1.267 เมกะวัตต์ พร้อมภาระหนี้ให้ "วินเทค วิศวกรรม"

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า  บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 ส.ค.2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 25 ก.ค.2560 เพื่อแจ้งให้ทราบการดำเนินงานของบริษัท

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหนี้ให้กับ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ VTE  ผู้ซื้อ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 30 มิ.ย.2560 อนุมัติให้บริษัทขายหุ้นที่ถืออยู่ ในจํานวน 199,996 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ VON จํานวน 1 หุ้น รวมจํานวน 199,997 หุ้น  คิดเป็น 99.99% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ VON และรวมถึงหุ้นที่ VON ถือหุ้นในบริษัทย่อยคือ บริษัท วี.โอ.โซล่าร์ จำกัด (V Solar) จำนวน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ V Solar รวมราคาซื้อขายตามสัญญาทั้งสิ้นไม่เกิน 26.80 ล้านบาทและโอนหนี้ที่ IFEC เป็นเจ้าหนี้ VON มูลค่า 100.09 ล้านบาท ในราคาโอนสิทธิ จํานวน 100 ล้านบาท รวมมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 126.80 ล้านบาท

VON เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 223 หมู่ 15 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 โดย VON ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 1.267 เมกะวัตต์

ทั้้งนี้ VON ถือหุ้นในบริษัทย่อยคือ V Solar จำนวน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้้งหมดของ V Solar ในการทำสัญญาขายหุ้นดังกล่าว มีเงื่อนไขว่า บริษัทจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นของ V Solar จาก VON ในราคา 8.30 ล้านบาท ภายใน 90 วัน นับแต่วันทำสัญญา โดยราคาที่กำหนดเป็นราคามูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ V Solar


IFEC