ทริสฯ คงเครดิต 'บล.เคจีไอ' ระดับ A-

23 June 2017


"ทริสเรทติ้ง" ยืนยันคงเครดิต บล.เคจีไอ ระดับ A- แนวโน้มคงที่ สะท้อนเสถียรภาพและการกระจายตั วทางธุรกิจ  ผู้ถือหุ้นใหญ่ไต้หวันแข็งแกร่ ง

ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ที่ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ องทั้งในด้านเสถียรภาพและการกระจายตัวทางธุรกิ จของบริษัท นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการสนั บสนุนทางธุรกิจที่ชัดเจนจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ KGI Securities Co., Ltd. หรือ KGI Group ในประเทศไต้หวัน ซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวช่วยทำให้บริษัทมีชื่อเสียงในฐานะผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากความสามารถในการทำกำไรจากกา รซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากลั กษณะที่ผันผวนและเป็นวงจรขึ้นลงซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงแรงกดดันด้านอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลั กทรัพย์เป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงด้วยเช่นกัน

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ งและหลากหลายโดยมีรายได้สม่ำ เสมอจากธุรกิจที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้จากค่าธรรมเนียมซื้ อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์มีสัดส่วนต่ำกว่า 50% ของรายได้รวมของบริษัทเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ระดับ 68% การขยายฐานรายได้ไปในส่วนที่ไม่ ใช่ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ช่วยให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับการแข่ งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลังเปิดเสรีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของรายได้รวมในปีก่อนมาจากธุรกรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งรายได้สม่ำ เสมอจากการบริหารจัดการกองทุ นของบริษัทหลักทรัพย์จั ดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 99% รายได้จากธุรกิจบริหารจั ดการกองทุนคิดเป็น 16% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2559 ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มี ความผันผวนน้อยกว่ารายได้อื่ นในธุรกิจหลักทรัพย์  แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อยู่บนพื้นฐานคาดการณ์ว่าบริษั ทจะรักษาสถานภาพทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เอาไว้ได้และยังมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์สม่ำเสมอแม้ว่าตลาดมี ความผันผวนและคาดว่าบริษั ทจะควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ และการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆได้

ส่วนโอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเคร ตของบริษัทมีค่อนข้างจำกัดในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า ขณะที่การปรับลดอันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจเกิดขึ้นได้ หากความสามารถในการทำกำไรของบริ ษัทลดงต่อเนื่องและไม่สามารถรักษาสถานภาพทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่สามารถรักษารายได้ที่สม่ำเสมอจากรายได้จากการจัดการกองทุน


ทริสเรทติ้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)