IFEC ส่งงบปี 59 ไม่ทันตามนัด เหตุบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงกรรมการ

31 May 2017


หมอวิชัย เผย IFEC ส่งงบปีท59 ไม่ทันตามนัด 31 พ.ค. เหตุบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 ภายในวันที่ 31พ.ค.2560 ได้ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเพิ่งได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจากนายทะเบียรหุ้นส่วนบริษัท เมื่อวันที่ 29พ.ค.2560

อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายถอนเงินฝากธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดทำเอกสารยืนยันยอดกับธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินประจำปี2559 ให้กับทางผู้สอบบัญชีได้ ทำให้การจัดส่งงบการเงินประจำปี 2559 ล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเร่งส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯทันทีที่ผู้สอบบัญชีดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ IFEC แจ้งเหตุส่งงบล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี


อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC