กฟผ.จัดเวทีรับฟังความเห็นอีเอชไอเอโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

20 April 2017


กฟผ. เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีเอชไอเอ โรงไฟฟ้าแมะเมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ในที่ 29 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 จ.ลำปาง ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์นั้น และต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากผลการคำนวณทางด้านเทคนิคและการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิมและเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งกำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ กฟผ. ต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ในเบื้องต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน (EGAT knocks door) และทาง Social Media

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th


กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับฟังความเห็น