คสช.ทิ้งทวน! งัด"ม.44" แก้ กม.4 ฉบับเอี่ยวลงทุน "หุ้นส่วนฯ-คุ้มครองเเรงงาน ล้มละลาย-ประมง"

5 April 2017


คสช.ทิ้งทวน! งัด"ม.44"
แก้กม.4ฉบับเอี่ยวลงทุน
"หุ้นส่วนฯ-คุ้มครองเเรงงาน 
ล้มละลาย-ประมง"

-4 เม.ย.60-ราชกิจจานุเบกษาเเพร่เผยเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ใจความว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ใช้ม.44 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  18 ข้อ ในส่วนของการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท, คุ้มครองเเรงงาน,ล้มละลาย,ประมงฯ ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เม.ย. 2560

โดยพล.อ.ประยุทธ์  ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จำนวน 18 ข้อ  ใจความสำคัญให้เหตุผลว่า

" สืบเนื่องจากรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการประกอบธุรกิจนี้

ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดมาตรการเร่งรัดการดําเนินการการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานผล ของธนาคารโลกแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญ

อีกส่วนหนึ่งเป็นความยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ และระเบียบที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีความสําคัญในกฎหมายบางฉบับอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของระเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 9. ประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์  จดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท    ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ เเละใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10 จะเข้าชื่อทําหนังสือขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ... เเละต้องจัดให้มีการประชุมภายใน45วัน...

ผู้ถือหุ้นเข้าชื่อกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน45วันในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม"

ข้อ 7.พ.ร.บ.คุ้มครองเเรงงาน  ใจความหลักคือ "แก้ไข มาตรา108 ให้นายจ้าง เผยแพร่หรือปิดประกาศข้อบังคับการทำงาน อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง

มาตรา 110 หากนายจ้างมีแก้ไขข้อบังคับการทำงาน ให้ประกาศภายใน7วัน และให้นำมาตรา 108 วรรค2 วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด  และ วรรค3 หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

ข้อ 10 .พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ใจความหลักคือ " ยกเลิกความในมาตรา 128 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 128 ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ5 จะเข้าชื่อให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงาน ..."

ข้อ 13.พ.ร.บ.ล้มละลาย  ใจความหลักคือ "มาตรา 90/46 มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้
(1)  มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า2ใน3และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น หรือ

(2) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อย1กลุ่ม  มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมาก และเมื่อนับรวมจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ50..."

(อ่านรายละเอียด"หุ้นส่วนฯ-คุ้มครองเเรงงาน -ล้มละลาย"  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/49.PDF)

เเละคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สาระสำคัญคือ รื้อระบบการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายฯใหม่ทั้งระบบ

(อ่านรายละเอียดในhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/54.PD)"


ม.44 ประมง ล้มละลาย ข่าวเด่น ม.44แก้กม.4ฉบับ มครองเเรงงาน หุ้นส่วนฯ