ครม.อนุมติหลักการลดภาษีเงินได้ฯผู้เชี่ยวชาญทำงาน 10 อุตฯเป้าหมายในอีอีซี

28 February 2017


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(28 ก.พ.60) มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการผู้มีความสามารถระดับสูงมาทำงานในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเป็นการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราก้าวหน้าเป็นร้อยละของเงินได้สุทธิ (เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม เหลืออัตรา 17% ของเงินได้พึงประเมิน

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกิจการที่อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวในอัตรา 17% ของเงินได้ตามกรณีต่อไปนี้

1.กรณีคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมากกว่า 17% ของเงินได้ 2.กรณีคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเท่ากับหรือน้อยกว่า 17% ของเงินได้ แต่ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 17% ของเงินได้

การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวจะทำให้มีผู้มีความสามารถสูงระดับโลกทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะเพื่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนโครงการ EEC และส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ช่วยให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


ครม. อีอีซี ลดภาษีเงินได้ฯ ผู้เชี่ยวชาญ