คนพ.มอบสศช.เจ้าภาพขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

17 November 2016


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งที่ 1/59 เห็นชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 60-64 ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในปี 60 จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท

วันนี้ (17 พ.ย.59) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ภายหลังการประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงผลการประชุมสรุปสาระสำคัญว่า ที่ประชุม คนพ. มีมติเห็นชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป พร้อมกับ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะการเร่งรัดดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บังเกิดผลโดยเร็วภายใน 1-3 ปี และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมในเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ การเตรียมแผนรองรับผลกระทบ ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม คนพ. มอบหมาย สศช. ประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯในแต่ละกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างครอบคลุม อาทิ อุตสาหกรรมศักยภาพ สิทธิประโยชน์ เขตการค้าเสรี การประชาสัมพันธ์ ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ไฟฟ้าและพลังงานระบบน้ำ การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อมเมือง การท่องเที่ยว สาธารณสุขและระบบบริการที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นวัตกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เป็นต้น และมอบหมาย สศช. ปรับปรุงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี แผนงบประมาณ พร้อมทั้งระบุผลประโยชน์ที่จะได้รับ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

 


สศช. คนพ. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก