ศปมผ.คืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน 1,154 ลำ

9 November 2016


ศปมผ.เห็นชอบในการคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านจำนวน 1,154 ลำ กลับเข้าสู่ระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการประมงพื้นบ้าน

รายงานข่าวจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เผยว่า ศปมผ. โดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจเรือประมง จำนวน 1,622 ลำ ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 42/2558 ว่ามีอยู่จริงและให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการตรวจทุกลำ อีกทั้ง ศปมผ. ได้อนุมัติให้คณะอนุกรรมการจัดการกองเรือประมงดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือและขนาดกำลังของเครื่องยนต์ในการสำรวจเรือประมงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการสำรวจเรือประมงดังกล่าวของกรมเจ้าท่า ปรากฏว่ามีเจ้าของเรือนำเรือมาให้ตรวจสอบ จำนวน 1,207 ลำ (ไม่นำเรือมาให้ตรวจสอบ จำนวน 415 ลำ) พบว่าเป็นเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส จำนวน 1,154 ลำ ขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส จำนวน 43 ลำ และเป็นเรือไม่มีเครื่องยนต์ ไม่ระบุกำลังกิโลวัตต์ เรือจมและเรือขึ้นคาน จำนวน 10 ลำ

ทั้งนี้ ศปมผ. ได้พิจารณาคืนสิทธิทะเบียนเรือให้กับเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส จำนวน 1,154 ลำ ก่อน ตามที่กรมเจ้าท่าเสนอ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจได้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการตรวจครบทั้ง 1,154 ลำ ส่วนเรือประมงพื้นบ้านที่เหลือ จำนวน 468 ลำ กรมเจ้าท่าจะพิจารณานำเสนอในโอกาสต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจัดการกองเรือประมงได้พิจารณาผลการสำรวจดังกล่าว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือและขนาดกำลังของเครื่องยนต์ของเรือประมง จำนวน 1,154 ลำ ที่เจ้าของเรือนำเรือมาให้ตรวจ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการประมงพื้นบ้าน ซึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ศปมผ. ได้อนุมัติคืนสิทธิทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1,154 ลำ  ตามประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใช้ ดังนั้นการเสนอขอคืนสิทธิทะเบียนเรือให้กับเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1,154 ลำจึงไม่จำเป็นต้องออกประกาศ ศปมผ. เพิ่มเติม


ประมงผิดกฎหมาย ศปมผ. ประมงพื้นบ้าน