ก.แรงงานเสนอ"กขป.5"เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานบูรณาการแก้ค้ามนุษย์

21 October 2016


ที่ประชุม คณะอนุฯแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) มีมติขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน ต่อที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หวังคุ้มครองดูแลลูกจ้างให้ปราศจากการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลเอก อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ที่กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นำประเด็นการขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่จะประชุมในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีพนักงานตรวจแรงงานเพียง 1,245 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองดูแลลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 821 คน และจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 424 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตราส่วนพนักงานตรวจแรงงาน 1 คน ต่อแรงงาน 15,000 คน ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ระบุในรายงานทั้ง 3 ฉบับ คือ รายงานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย (Tip Report) รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

สำหรับพนักงานตรวจแรงงานนั้น จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมโดยความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรโดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงจะสามารถตรวจแรงงานได้ ซึ่งขณะนี้มีพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานข้างต้นได้อบรมไปแล้ว 2 รุ่น รวม 100 คน ส่วนอีก 1 รุ่น จะสามารถอบรมได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้เพียงพอตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดไว้ จำนวน 1,500 คน สำหรับความคืบหน้าการขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานนั้น ขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ทำหนังสือเพื่อประสานไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบต่อไป


ประมงผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงาน ค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงาน