บอร์ด กสทช.ยังไม่สรุปโครงการUSO มอบสำนักงานประสาน สธ.ตั้งคณะทำงานร่วมกัน

19 มิ.ย. 2567 | 09:04 น.

บอร์ด กสทช.ยังไม่สรุปโครงการUSO มอบสำนักงานประสาน สธ.ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เร่งให้ดำเนินการพร้อมนัดประชุมเสนอความคืบหน้าเดือน ก.ค.นี้

วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ครั้งที่ 13/2567 ได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อเนื่อง โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. และ สิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. โดยที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังไม่ได้สรุปโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มี บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2565) แผน USO 3

โดยที่ ประชุมบอร์ด กสทช.ให้สำนักงาน ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในการพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการ Uso และ ประสาน ข้อมูลจาก สธ ประเด็นกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้ บอร์ด กสทช. มีมติอนุมัติในหลักการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) แผน USO 3 ภายใต้กรอบวงเงิน 5,862.15 ล้านบาท 

โดยยุทธศาสตร์ 1 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือโรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 499.18 ล้านบาท ในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมบอร์ด กสทช. ได้กำหนดวาระการประชุมเบื้องต้นในเดือน ก.ค.67 โดยกำหนดในวันที่ 3 ,17  และ 31 ก.ค.นี้.