บอร์ดดีอี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First

14 มิ.ย. 2567 | 09:31 น.

บอร์ดดีอี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ผลักดันทุกภาคส่วนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567)นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2567  กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)

บอร์ดดีอี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First

เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก บริหารจัดการความต้องการใช้คลาวด์ (Demand) บริหารจัดการให้มีบริการคลาวด์อย่างเพียงพอ (Supply) รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบนิเวศการใช้คลาวด์ และการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ กรณีโครงการที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการและมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว และหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามข้อกําหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสําหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โดยเห็นชอบให้โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ไปประกอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เป็นการสนับสนุนนโยบายการวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนสามารถรับการบริการจากรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (National Cloud)

บอร์ดดีอี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First

โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะมีบทบาทในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด 5 ภายในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ด้านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา บอร์ดดีอีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 2) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3) คณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูล และ 4) คณะกรรมการเฉพาะด้านสุขภาพดิจิทัล และได้มีการผลักดัน เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “Go Cloud First” ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี Cloud กับการดำเนินงานของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

โดย สดช. ได้รับมอบหมายในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ซึ่งคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) เพื่อส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะ กำกับและติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประสานงานในการส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

ส่วนนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ในส่วนของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 2) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดนิยามและขอบเขตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะมีการออกประกาศในลำดับถัดไป 3) การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 28 (1)

แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 รวมถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ทั้งนี้ มีคำขอรับทุนฯ ยื่นเข้ามา จำนวน 509 โครงการ รวมถึงอนุมัติโครงการ ตามมาตรา 26 (3) ของ สดช. จำนวน 3 โครงการ