“ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว

24 ก.ย. 2564 เวลา 5:26 น. 3.8k

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! หากต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และห้ามกีดกันขัดขวาง หรือ หน่วงเหนี่ยวการโอนย้าย

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือประเภทบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าสําหรับการให้บริการโทรคมนาคม ต่อสาธารณะและการดําเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๗) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

 

(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

 

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

 

“ ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

“ผู้ให้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย เข้ามาใช้บริการ

 

“ผู้ให้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออก เพื่อไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

 

“ ผู้ให้บริการต้นทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการ โทรออกซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

“ผู้ให้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการรับสายซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

 

“ผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” (Number Range Holder) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสทช.

 

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และลักษณะที่เรียกเก็บเงินภายหลัง (Post-paid)

 

“ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง

 

“ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง” หมายความว่า ระบบที่ทําหน้าที่ในการบริหาร และจัดการกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๒ กลไกหลัก คือระบบที่อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม กับผู้ให้บริการรายใหม่ และระบบฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้มีการเปลี่ยน ผู้ให้บริการ

                                     (หมวด ๑ )

                                      บททั่วไป

 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ใช้บังคับกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กําหนดในแผน เลขหมายโทรคมนาคม

 

ข้อ ๖ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุในการกีดกันขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวการโอนย้ายผู้ให้บริการมิได้

 

ข้อ ๗ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามประกาศนี้ ให้ใช้เพื่อกรณีการโอนย้าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ ๑๒ หรือตามประกาศ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

                                    หมวด ๒

            ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ข้อ ๘ ในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้ใช้บริการยื่นคําขอโอนย้ายการใช้บริการ ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กําหนด

 

ข้อ ๙ ผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ ๑๒

 

หากผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลาที่คาดว่า จะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ

 

ข้อ ๑๐ การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองวันทําการนับแต่วันที่ ผู้ใช้บริการได้ยื่นคําขอและผู้ให้บริการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริการนั้นแล้วว่าครบถ้วน และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันควร กรณีเอกสารและหลักฐานข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่มีคําขอโอนย้ายมากกว่าจํานวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริการ รายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุจําเป็นอันควรดังกล่าว

 

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ให้บริการรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเลขหมายที่ขอโอนย้ายผู้ให้บริการ เข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายแล้ว

 

เมื่อดําเนินการโอนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบว่าการขอโอนย้ายผู้ให้บริการสําเร็จแล้ว และดําเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามประกาศว่าด้วย การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ข้อ ๑๒ ให้สํานักงาน กสทช. และผู้ให้บริการจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ์การโอนย้าย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

                                หมวด ๓

                  สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ

 

ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการและศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการโอนย้าย ผู้ให้บริการได้

 

ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้ผู้ใช้บริการของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายของผู้อื่น ที่ใช้สิทธิการคงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์

 

ข้อ ๑๕ ระบบโครงข่ายสําหรับให้บริการคงสิทธิเลขหมายในหลักการทางเทคนิคให้ตรวจสอบ เส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง ให้ใช้ AI Call Query (ACQ)

  “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว   “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว   “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว   “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว   “ผู้ใช้มือถือ”เฮ! ย้ายค่ายเบอร์เดิมเสร็จใน 2 วัน ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว  คลิกดูราชกิจจาฯหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท

แท็กที่เกี่ยวข้อง