Facebook เร่งแจงผู้ลงโฆษณา 1 ก.ย.เริ่มจ่ายภาษีอี-เซอร์วิส

27 ส.ค. 2564 เวลา 8:53 น. 7.4k

Facebook แจงจ่ายภาษีตามกำหนดทุกประเทศ ประสานสรรพากร จ่ายภาษีอีเซอร์วิส พร้อมสื่อสารผู้ลงโฆษณา 1 ก.ย.นี้ เริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 7

วันที่ 1 กันยายน 2564 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากแพลตฟอร์มต่างประเทศหรือ ภาษี e-Service จะมีผลบังคับใช้ ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร โดยคำนวณจากภาษีขาย ไม่ให้หักภาษีซื้อ และห้ามออกใบกำกับภาษี

ตัวแทน Facebook  กล่าวว่า“Facebook ชำระภาษีตามกำหนดทั้งหมดในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายใหม่ด้านภาษีอี-เซอร์วิสในประเทศไทยนั้น Facebook ได้มีการประสานกับทางกรมสรรพากรมาโดยตลอด และมีการสื่อสารไปยังผู้โฆษณาของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โฆษณาบน Facebook ในประเทศไทยถูกกำหนดให้มีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ 7 โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้โฆษณาที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางของการ ‘จำหน่ายไปยัง’ (Sold To) ในบัญชีธุรกิจหรือบัญชีส่วนตัวของพวกเขา และที่ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในบัญชีโฆษณา Facebook ทั้งนี้ ผู้โฆษณาสามารถอัพเดทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไปที่การตั้งค่าบัญชีโฆษณา ซึ่งอยู่ในตัวจัดการบัญชีโฆษณา (Ad Account Manager)

สำหรับผู้โฆษณาชาวไทยที่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดย Facebook แต่ผู้โฆษณาเหล่านี้มีหน้าที่ยื่น ประเมิน และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากรด้วยตนเองตามระบบภาษีย้อนกลับ (reverse charge)

แท็กที่เกี่ยวข้อง