svasdssvasds

ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค รับเงินชดเชยค่าโง่หวยออนไลน์ 1.6 พันล้าน ส.ค.นี้

27 ก.ค. 2564 เวลา 8:33 น. 330

ล็อกซเล่ย์ จีเท็คฯ เตรียมรับเงินค่าชดเชยค่าโง่หวยออนไลน์ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงินกว่า 1.6 พันล้านบาทภายในเดือนสิงหาคม โดยทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงและยื่นต่อสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เรียบร้อยแล้ว

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ล่าสุดนายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม รวมเป็นจำนวน 35% ระบุว่า สำนักงานสลาก และ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ได้มีการเจรจาชำระหนี้กัน และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากได้มีมติชำระหนี้กรณีสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ดังนี้

1.        ชำระหนี้จำนวน 1,654,604,627.54 บาท ภายในเดือนสิงหาคม 2564

2.        ชำระดอกเบี้ยจำนวน 444,745,338.27 บาท ภายในปีงบประมาณ 2565 โดยชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 งวดที่สองภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 งวดที่สามภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 และงวดที่สี่ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยแบ่งจ่ายงวดละเท่า ๆ กัน

ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค รับเงินชดเชยค่าโง่หวยออนไลน์ 1.6 พันล้าน ส.ค.นี้

โดยในวันนี้ คู่ความทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงและนำไปยื่นต่อสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว