svasdssvasds

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโฆษกดีอีเอสฝ่ายการเมือง-ขรก.ประจำ

06 ก.ค. 2564 เวลา 10:02 น. 347

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโฆษกดีอีเอส ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ มอบหมาย 4 ภารกิจหลัก หนุนติดสปีดการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์สื่อสารสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

รายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 ก.ค. 64) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมทั้งโฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ ดังนี้

1. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น เป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง    2. นายภุชพงค์ โนดไธสง เป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายข้าราชการประจำ 3. นางปิยนุช วุฒิสอน เป็นรองโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายข้าราชการประจำ

ทั้งนี้ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยมีอำนาจหน้าที่ 1.แถลงข่าวผลงานกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ได้รับมอบหมายต่อสื่อมวลชนและประชาชนเป็นระยะและต่อเนื่อง 2.ประสานงานและจัดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงแถลงข่าวต่อประชาชน โดยเฉพาะในเวลาที่มีประเด็นสำคัญหรือประเด็นฉุกเฉิน 3.ดำเนินการเองหรือจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง หรือแก้ข่าวสื่อมวลชนหรือข่าวสังคมออนไลน์ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันจะก่อความเสียหายต่อส่วนรวมให้ทันการณ์ และ 4.ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใกล้ชิดในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลสื่อสารสู่ประชาชน

 

สำหรับการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงฯ ข้างต้น เป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวง/หน่วยงานอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางราชการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่รายชื่อดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย