svasdssvasds

ศาลปกครองสูงสุดตัดสินบริษัทลูก เอไอเอส ไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ กสท.

01 ก.ค. 2564 เวลา 11:30 น. 951

จบข้อพิพาทสัมปทานมือถือ ศาลปกครองสูงสุด ตัดสินบริษัทฯลูก “เอไอเอส” ไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ “กสท.” ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 2,449 ล้านบาท หลังคดียืดเยื้อตั้งแต่ปี 2551

วันนี้ 1 ก.ค. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  (ADVANC) หรือ เอไอเอส แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีส่วนแบ่งรายได้ระหว่าง บริษัท ดิจิตอล โฟน (ดีพีซี) กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ "กสท."ว่า ตามที่ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2551 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัท ดิจิตอล โฟน (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 2,449 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตามสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 1800 จากการที่ดีพีซีนำภาษีสรรพสามิตที่ชำระมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กสท. ด้วยเหตุว่า ดีพีซี มิได้เป็นผู้ผิดสัญญา กสท.จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ดีพีซีชำระหนี้และ กสท. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลให้คดีนี้ถึงที่สุด โดย ดีพีซี ไม่ต้องชำระส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมหรือเบี้ยปรับตามที่ กสท. เรียกร้อง

ก่อนหน้านี้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส แจ้งว่าตามที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (กสท.) ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 อ้างอิงถึงสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง กสท. กับ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอไอเอส ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

 ขณะที่ กสท.เรียกร้องให้ดีพีซีส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคมจำนวน 4,657 ต้น ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 3,012 ตู้ แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบคงสิทธิเลขหมาย ระบบ Call Center ที่ดีพีซีขอใช้งานร่วมกับเอไอเอส รวมมูลค่า 13,431 ล้านบาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจต่อเนื่องนับจากวันยื่นคำเสนอข้อพิพาทอีกเดือนละ 116 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

ขณะนี้ "ดีพีซี" ได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้ยกคำเสนอข้อพิพาทของ กสท. เป็นผลให้ ดีพีซีไม่ต้องส่งมอบอุปกรณ์และชำระค่าเสียโอกาสพร้อมดอกเบี้ยตามที่กสท.เรียกร้องทั้งหมด ทั้งนี้ กสท. สามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน

สำหรับ ดีพีซี หรือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด เป็นบริษัทฯลูกของ เอไอเอส ได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้สัมปทานมาจาก กสท. สิ้นสุดสัมปทานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556