บุคลากรภาครัฐพร้อมทำงานที่บ้านระดับปานกลาง

25 มิ.ย. 2563 เวลา 9:59 น. 243

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดสำรวจทางออนไลน์ในหัวข้อ ความพร้อมของภาครัฐในการทำงานในช่วงวิกฤติ COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ New Normal ในระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2563 กับบุคคลากรภาครัฐ ทั้ง 20 กระทรวง ว่าช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 หรือช่วงที่มีมาตราการล็อกดาวน์ (Lockdown) ทำงานเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์ พึงพอใจที่ได้ทำงานจากบ้านในระดับใด

โดยผลสำรวจพบว่า 76.24% ของบุคคลากรภาครัฐ ตอบว่าทำงานจากบ้าน และส่วนใหญ่ตอบว่ามีความพร้อมในการทำงานจากที่บ้าน ในระดับปานกลาง (46.9%) รองลงมาคือ มาก (34.1%), น้อย (11.9%) และไม่สะดวกเลย (7.1%)

ขณะที่ตอบว่า ทำงานจากบ้าน 3 วันต่อสัปดาห์ (22.3%) รองลงมาคือ 2 วันต่อสัปดาห์ (22.0%) 5 วันต่อสัปดาห์ (11.0%) 1 วันต่อสัปดาห์ (10.8%) 4 วันต่อสัปดาห์ (6.7%) 7 วันต่อสัปดาห์ (2.4%) และ 6 วันต่อสัปดาห์ (1.1%)


 

5 เหตุผลสูงสุดในการทำงานจากบ้านคือ

- ประหยัดรายจ่าย เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าช็อปปิ้ง 16.75%

- ได้มีโอกาสทดลองใช้เทคโนโลยีที่ใช้ทำงานออนไลน์ เช่น ประชุมออนไลน์, จัดเก็บข้อมูลออนไลน์, แก้ไขเอกสารร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ 15.79%

- มีเวลาให้กับตัวเอง และครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 15.26%

- มีงานแทรก (Adh๐c) น้อยลง เช่น การประชุม หารือโดยไม่ได้นัดหมาย หรือไม่เป็นทางการ 11.62%

- มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น 11.17%

 

อย่างไรก็ตาม ยังมี 23.8% ที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า ไม่ได้ทำงานจากบ้านเลยในช่วงล็อกดาวน์ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า

-ลักษณะงาน/ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบจำเป็นต้องมาทำงานที่ทำงานมากกว่า 33.0%

-ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เข้ามาทำงานทุกวัน 17.3%

-ที่ทำงานไม่มีนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน 12.3%

-ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่พร้อม เช่น ไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ไม่มี Fax ฯลฯ 10.1%

-ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ช้า หรือไม่เสถียร 7.8%