“บิ๊กป้อม” ถกบอร์ด กองทุนดีอี เร่งจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยโควิด

12 มิ.ย. 2563 เวลา 11:45 น. 215

บิ๊กป้อม นั่งหัวโต๊ะถกบอร์ด กองทุนดีอี จัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ด้านดิจิทัลฯ ทางการแพทย์ ช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาด โควิด-19

  พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี     พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวว่า  จากการที่ กองทุนดีอี ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2563 พบว่า มีหน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการมามากกว่า 200 โครงการ จาก 159 หน่วยงาน ซึ่งจากการที่ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการ จำนวน 42 โครงการ โดยในภาพรวมคาดว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การสนับสนุนหุ่นยนต์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ Telemedicine เครื่องช่วยหายใจดิจิทัล ห้องแยกความดันลบ ระบบคัดกรองผู้ป่วย เป็นต้น “บิ๊กป้อม” ถกบอร์ด กองทุนดีอี  เร่งจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยโควิด

   ทั้งนี้จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ขอให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้เป็นไปตามแผน และดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน การบริหารกองทุน ต้องพิจารณาดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยผลักดันและกำกับ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนเกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้าง เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 4,600,000 คน และจะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างครอบคลุม อาทิ เชียงใหม่ พะเยา ร้อยเอ็ด อุดรธานี ชัยนาท กาญจนบุรี จันทบุรี พัทลุง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ เป็นต้น

    นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนดีอี จะเร่งดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานผู้รับทุนสามารถนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งจะส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทในภาคส่วนอื่นต่อไป