เผยมี "ผู้ใช้มือถือ" 124 ล้านเลขหมาย

15 มี.ค. 2562 เวลา 5:51 น. 552

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากสถิติจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2561 พบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 124.63 ล้านเลขหมาย จากจำนวนประชากร 69.11 ล้านคน โดยปัญหาที่พบมากในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ แบตเตอรีเสื่อม เนื่องจากใช้งานขณะชาร์จไฟและการใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรีที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวิธี อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 

เผยมี "ผู้ใช้มือถือ" 124 ล้านเลขหมาย

สำนักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของแบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งที่มาพร้อมกับเครื่อง หรือ การเลือกซื้อแบตเตอรีใหม่ จึงได้เปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด "ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรีมีมาตรฐาน" ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมทดสอบมาตรฐานและให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อแบตเตอรีที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรีที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค อันเนื่องมาจากแบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้มาตรฐาน
 

  เผยมี "ผู้ใช้มือถือ" 124 ล้านเลขหมาย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้า โดยสังเกตเครื่องหมาย NBTC ID บนกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีซื้อเครื่องใหม่ และเครื่องหมาย มอก. บนแบตเตอรี กรณีซื้อเฉพาะแบตเตอรี ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและผ่านมาตรฐาน

สำหรับโครงการ "ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรีมีมาตรฐาน" สำนักงาน กสทช. จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องแบตเตอรีแก่นักศึกษา ในวันที่ 18 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 27 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.นครราชสีมา

เผยมี "ผู้ใช้มือถือ" 124 ล้านเลขหมาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง