ม.เอเชียฯ ผนึกแล็บสเตอร์พัฒนาการเรียนแบบ3มิติ

14 มี.ค. 2560 เวลา 9:00 น. 135
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมมือกับสถาบัน Labster พัฒนาการศึกษายุคใหม่สู่การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง พร้อมนำแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ร่วมมือกับสถาบัน Labster ที่พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR) ผ่านห้องปฏิบัติการจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยนำแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ในการเรียน ที่เรียกว่า Gamification โดยการจำลองสถานการณ์ของผู้เรียน พร้อมระบบติดตาม วัดผล ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถใช้ห้องเสมือนจริง Labster ในการค้นคว้า อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ผ่านทางระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

“เราจัดเป็นสถาบันแห่งแรก ๆ ในเอเชีย ที่นำ แล็บสเตอร์วีอาร์ มาใช้จริง เพื่อกระตุ้นให้เกิด “สังคมแห่งการเรียนรู้” รวมถึงลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จริงที่ต้องลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านบาท”

ด้านนายฮันท์ แพคทริคเอิร์ดเวิร์ดสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สถาบันแล็บสเตอร์ กล่าวว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 ทุกสิ่งรอบตัวล้วนเป็นดิจิตอล จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งภาคธุรกิจตลอดจนภาครัฐบาลต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการนำสื่อดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ ส่วนของการศึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคดิจิตอลเช่นเดียวกัน

ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนจะต้องปรับตัว และชี้นำแก่นักศึกษา

ด้านนายเอกชัย ภู่สละที่ปรึกษาด้านการศึกษาออนไลน์ กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านแล็บสเตอร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปโดยการเรียน ด้วยระบบภาพสามมิติเสมือนจริง วีอาร์เสรมิ จากหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารจรงิจะเป็นการนำนวัตกรรม มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปน็ ประโยชน์ในการศึกษาแห่งศตว รรษที่ 21 อย่างยิ่งที่จะนำพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะและได้สัมผัสกับแหล่งความรู้และอุปกรณ์ชั้นนำระดับสากลเทียบเท่ากับมหา วิทยาลัยชั้นนำของโลกเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,243 วันที่ 12 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560