svasdssvasds

“ทรงศักดิ์ ทองศรี ”เร่งผลักดัน วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ส.ค. 2565 เวลา 12:08 น.

“ทรงศักดิ์ ”เร่งผลักดัน วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระดมข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน ครั้งที่ 2 ศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน

 

เมื่อวันที่5 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบ       วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

 

โดยระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

 

 

อันจะส่งผลให้เมือง ชุมชน ย่าน บริเวณได้รับการพัฒนา อนุรักษ์หรือฟื้นฟู และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

“ทรงศักดิ์ ทองศรี ”เร่งผลักดัน วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจากผังเมืองระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม จึงผลักดันให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ      ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง

 

ที่ใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชนและพื้นที่     ที่มีความสำคัญที่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ตลอดจนพันธะสัญญาระดับนานาชาติ     ให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 

โดยส่งเสริมการพัฒนาเมือง กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูพัฒนาเมือง เพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีความมั่นคงยั่งยืน

“ทรงศักดิ์ ทองศรี ”เร่งผลักดัน วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การพัฒนาเมืองเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ กรมโยธาธิการและผังเมือง         

 

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุม    เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับความต้องการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ผังพื้นที่เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะ    ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริมการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาในระดับชุมชน/ย่าน

 

ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป สำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอร่างผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ โครงการเสนอแนะพร้อมร่างรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการจากทุกภาคส่วน

 

 

และให้ได้มาซึ่งลำดับระยะเวลาพัฒนาโครงการตามความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริมชุมชน และแนวทางการบริหารจัดการ มาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

 

ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำถิ่น และยังสร้างประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน        ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

 

ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะได้นำไปบูรณาการเพื่อการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

“ทรงศักดิ์ ทองศรี ”เร่งผลักดัน วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด