ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

12 มี.ค. 2564 เวลา 9:11 น. 232

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

จังหวัดนครพนมมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่สวยงาม กั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยทัศนียภาพริมน้ำที่สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งโขงไทย-ลาว ล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ที่ชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในชื่อของ ถนนสวรรค์ชายโขง

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ จังหวัดนครพนม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ดังนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีนโยบายและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

 

 

 

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มต้นจากหน้าวัดพระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สิ้นสุดที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง ความยาวรวม 4.749 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.25612563 ความยาว 4.473 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จความยาว 3.015 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 1.458 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่เหลือความยาว 0.276 กิโลเมตร ได้ดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณปี 2565 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากโครงการฯ จะช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติแล้ว กรมฯ ได้พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนฯ ด้วยการทำทางเดินเท้า ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่างตลอดโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อของ ถนนสวรรค์ชายโขงซึ่งเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวริมโขงแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ภูมิทัศน์ที่สวยงามสองฝั่งโขงไทย-ลาว อย่างใกล้ชิด ตลอดจนสามารถชื่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างหาดทรายทองศรีโคตรบูร ที่มีลักษณะเป็นคลื่นทรายคล้ายเกล็ดพญานาค

 

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

หลังจากแม่น้ำโขงลดระดับลง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเส้นทางจักรยานของจังหวัดนครพนมที่ทอดยาวตามริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ไปจนถึงอำเภอธาตุพนม ความยาวกว่า 64 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งตามแนวเขตแดนของประเทศแล้ว ยังต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาพื้นที่ทำกินของประชาชนได้อีกด้วย...

ยผ.เนรมิต “ถนนสวรรค์ชายโขง ”ต่อยอดเขื่อนป้องกันตลิ่งจ.นครพนม

แท็กที่เกี่ยวข้อง