‘ส.ค.1-น.ส.3’   3 ล้านแปลงเฮ  กรมที่ดิน ‘ออกโฉนด’ เพิ่มมูลค่า 

10 มี.ค. 2564 เวลา 19:00 น. 61.4k

กรมที่ดินพลิก ส.ค.1-น.ส.3 ออกโฉนด 3 ล้านแปลง ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านโครง การบอกดิน 2 ดีเดย์ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 64 แจ้งขอรังวัด

กรมที่ดินพัฒนาระบบ แอปพลิเคชัน e-QLands เพื่อให้ประชาชนจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถจองคิวยื่นคำขอได้ทุกที่ทุกเวลากับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลลดเวลาการรอของประชาชนในสำนักงานที่ดิน

ล่าสุด ได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีที่ดินแต่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน อาจมีเพียง ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย แจ้งข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายเพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าโครงการ “บอกดิน 2” หลังจากพัฒนาระบบเทคโนโลยีทันสมัยอำนวยความสะดวกการบริการประชาชนผ่านจอมือถือ

ช่องทางให้บริการของกรมที่ดิน สะดวก-ทันสมัย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรมที่ดิน เปิดช่องทางผ่านโครงการ “บอกดิน2” ให้ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินประเภท ส.ค.1 น.ส.3 และน.ส.3ก นำหลักฐานยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับผู้ถือครองอีกด้วย ต่อข้อถามที่ว่าปริมาณหลักฐานดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหน อธิบดีกรมที่ดิน ระบุมีไม่น้อยกว่า 3 ล้านฉบับ ทั่วประเทศที่ยังหลงเหลือ ขณะแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ในระบบ เกือบ 34 ล้านแปลง โดยมีทั้งการยุบรวมแปลง การแบ่งแยกอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามกรมที่ดินมีหนังสือมอบสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขาทั่วประเทศทั้ง 461 แห่ง ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน กว่า 7 หมื่นแห่ง แจ้งประชาชนในพื้นที่รับทราบ และให้รีบแจ้งขอออกโฉนดภายในไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขณะเดียวกัน ยังประชาสัมพันธ์ช่องทางดิจิทัล ผ่านเฟซบุ๊กของอธิบดีกรมที่ดิน ช่องทางออนไลน์ ฯลฯ เพื่อเข้าถึงการรับรู้ของชุมชนต่อไป

‘ส.ค.1-น.ส.3’    3 ล้านแปลงเฮ   กรมที่ดิน ‘ออกโฉนด’ เพิ่มมูลค่า 

‘ส.ค.1-น.ส.3’    3 ล้านแปลงเฮ   กรมที่ดิน ‘ออกโฉนด’ เพิ่มมูลค่า 

สำหรับการรังวัด จะใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยด้วยดาวเทียมทาบกับแปลงที่ดินซึ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อยลดผลกระทบข้อพิพาท ระหว่างรัฐกับประชาชน สามารถนำหลักฐานยื่นฟ้องต่อศาลได้หาก แปลงที่ดินไม่อยู่ในเขต ป่าสงวน ป่าไม้ถาวร เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตลอดจนที่ดินสาธารณะทั้งนี้หาก ที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าที่ดินรัฐ กรมที่ดินจะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้

โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วยนับเป็นโครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ (LINE Official Account) โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมที่ดินเปิดรับการแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนแจ้งข้อมูลกว่า 11,899 ครั้ง ซึ่งกรมที่ดินได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และรองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทย

สำหรับในปีงบประมาณ ปี 2564 กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเอง ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ดังกล่าว ผ่าน 4 ช่องทาง (ดูอินโฟประกอบ) 

ที่มา : หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41  ฉบับที่ 3,660 วันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง