การเคหะฯ เร่งเตรียมที่อยู่อาศัยแรงงาน EEC

04 มี.ค. 2564 เวลา 13:05 น.273

การเคหะฯ ขานรับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขต ECC และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อนการจัดทำโครงการจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทาง กคช. ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อบูรณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยไปแล้วประมาณ 29,400 หน่วย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 4,800 หน่วย จังหวัดชลบุรี ประมาณ 18,000 หน่วย และจังหวัดระยอง ประมาณ 18,000 หน่วย
 

การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาตลอดระยะเวลา 48 ปี จำนวนกว่า 742,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (Housing For All)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง