svasdssvasds

สผ.ผนึกกรมโยธาฯเร่งวางผังเมืองเชิงพื้นที่

01 มิ.ย. 2561 เวลา 4:57 น. 662
สผ. จับมือ ยผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการวางแผนและผัง ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เมืองและชุมชนในประเทศไทย นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับนานาชาติ

yo3

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงการวางแผนและผังตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกันและความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศบรรลุตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นไปตามวาระใหม่ แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda - NUA)

ซึ่งประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาต่อประชาคมโลก โดยมีภารกิจในการสร้างความชัดเจนของแนวทางการวางแผน ออกแบบ พัฒนาที่อยู่อาศัย และเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้สนองตอบในประเด็นที่สำคัญ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันและปรับตัวของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) เป็นต้น ในการผลักดันภารกิจที่สำคัญดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

yo2

ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ความสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการร่วมกันนำพาประเทศไปสู่สังคมที่มีภูมิคุ้มกัน ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการรายสาขา และเชิงพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ UNFCCC อีกด้วย โดย สผ.เห็นความสำคัญของการนำพาสังคมไปสู่การมีภูมิคุ้มกั นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สผ. และยผ.จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ในทุกระดับ ซึ่งจะนำมาสู่การร่วมกันกำหนดนโยบาย แผนงาน เครื่องมือ และกลไกในการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่เหมาะสมต่อการปรับตัวฯ และขับเคลื่อน ให้เกิดการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวฯ

yo6

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้มีขึ้นเมื่อที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมอนามัย กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

yo4

e-book-1-503x62-7