svasdssvasds

ดีอีเอส ชูแผนงายด้านดิจิทัล บนเวที APAC

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ค. 2565 เวลา 5:34 น. 34

ดีอีเอส ชูแผนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลสำคัญของไทย ในเวที APAC Digital Innovation Congress ณ ประเทศสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เข้าร่วมงานประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress และได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ How Thailand paves the way towards digitalization in the digital future  โดยได้นำเสนอนโยบายและแผนงานของไทยในการพัฒนาด้านดิจิทัล และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญๆ ของรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เช่น โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ และการจัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ การออกกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลไทย

ดีอีเอส ชูแผนงายด้านดิจิทัล บนเวที APAC

โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.65 ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ได้แสดงความชื่นชมต่อแนวทางและผลงานการพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาลไทย และสนใจที่จะนำไปปรับใช้ในประเทศของตน

ดีอีเอส ชูแผนงายด้านดิจิทัล บนเวที APAC

สำหรับงานประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress จัดโดยหัวเว่ยร่วมกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย พันธมิตรธุรกิจและนักวิเคราะห์เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน จากกว่า 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลี่ยนแนวนโยบายและประสบการณ์การดำเนินงานด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส ชูแผนงายด้านดิจิทัล บนเวที APAC

ดีอีเอส ชูแผนงายด้านดิจิทัล บนเวที APAC