โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 12 นาย

14 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น. 146

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จํานวน 12 นาย มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564

 

วันนี้(14 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารตํากว่าชั้นนายพล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารนต่ำกว่าชั้นนายพล

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จํานวน ๑๒ นาย ดังนี้

 

๑. ว่าที่นาวาเอก อดิศร จารุจินดา  เป็น นาวาเอก

๒. ว่าที่นาวาอากาศโท เฉลย คําบรรลือ เป็น นาวาอากาศโท

๓. ว่าที่นาวาอากาศโท นเรศ วงศ์สมบูรณ์ เป็น นาวาอากาศโท

๔. ว่าที่นาวาอากาศตรี อิทธิเดช จันทร์ผ่อง เป็น นาวาอากาศตรี

๕. ว่าที่ร้อยเอก กฤติธัช นิยมไทย เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที่เรืออากาศเอก อัครินทร์ พูนทวีรวินนท์ เป็น เรืออากาศเอก

๗. ว่าที่เรืออากาศเอก สมโภชน์ ลมลอย เป็น เรืออากาศเอก

8  ว่าที่เรืออากาศเอกหญิง ธันยพร ศราคนี เป็น เรืออากาศเอกหญิง

๙. ว่าที่ร้อยโท ศักดิ์ชัย แก้วมหา เป็น ร้อยโท

๑๐. ว่าที่ร้อยโท พัลลภ สุวรรณดี  เป็น ร้อยโท

๑๑. ว่าที่เรืออากาศโท นําพล แดงถาวร เป็น  เรืออากาศโท

๑๒. ว่าที่เรืออากาศตรี วันชัย แก่นจันทร์ เป็น เรืออากาศตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 12 นาย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 12 นาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง